เราชนะ เพิ่มปุ่มใหม่สีแดง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เช็ ก เลย

เราชนะ เพิ่มปุ่มใหม่สีแดง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เช็ ก เลย

เราชนะ เพิ่มปุ่มใหม่สีแดง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เช็ ก เลย

เป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราว ที่ชาวโซเชี ยลและค นทั้งประเทศต่างติ ดตามและให้คว ามสนใจกัน ต รงนี้ต้องบอกว่า หลายคนที่ได้รับผลกระท บ จากสถาณก ารณ์ รอบที่ 2 ทั้งปร ะเทศมีกันมากจริง

ซึ่งในส่ วนของการช่วยเห ลือของรั ฐบาล ก็มีหลายม าตรการ โดยโครการล่าสุดที่มีผู้คนให้คว ามสนใ จกันมากนั้นก็คือ เรา ชนะ 7,000 นั้นเอง

เราชนะ เพิ่มปุ่มใหม่สีแดง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เช็ ก เลย

โดย วันที่ 23 กุมภ าพันธ์ 2564 จากกรณี กระทร วงการคลังขย า ยเวลาลงทะเบียน เราชน ะ ผ่าน www.เราชนะ.com สำหรั บกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโ ฟน หรือ ป ระชาชนกลุ่มพิเศษ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพร าะว่ามีจำนานมากจริง

ขณะที่ในโลกโซเชี ยลมีเดีย ก็มีการพูดถึงป ระเด็ นปุ่มลงทะเบียนปุ่มใหม่นี้เช่ นกัน โดยทีมข่าวพ บว่ามีประชาชนแสดงความเห็นเ รื่ อ งนี้ ผ่านทา งกลุ่มเฟซบุ๊ก เราชนะ เรารักกัน แจ้งข่าว-พูดคุย-สอบถาม (w ww.เราชนะ.com)

ระบุว่า ตนเ องไปลงทะเบียนกลุ่มพิเศษที่ธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่ธนาคา ร แจ้งว่าให้ตนกลับม าลงทะเบียนเองในเมนู ลงทะเบี ยนกลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) บนหน้ าเว็บไซต์แทน

เราชนะ เพิ่มปุ่มใหม่สีแดง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เช็ ก เลย

เมื่อเข้าไปตรวจส อบใน เมนู ลงทะเบียนก ลุ่มพิเศษ (ปุ่มสีแดง) พบว่าลักษณ ะการใช้งานข องปุ่มเมนูใหม่ ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เป็นการให้ตัวแทน หรือผู้ช่วยเห ลือประชาชนก ลุ่มพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ไม่ส ามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มาลงทะเบี ยนแทนให้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บ แล้ วคลิกที่ ลงทะเบี ยนกลุ่มพิเศษ ปุ่มสีแดง

เราชนะ เพิ่มปุ่มใหม่สีแดง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เช็ ก เลย

2. คลิ กถูก หน้าข้อความ ข้าพเจ้าได้อ่ า นแ ละตกลงยินยอมตามรายละเอียดฯ ข้างต้ น แล้วกดปุ่ม ยืนยัน

3. กรอกข้อมูลส่วนตั วของผู้ที่ต้องการสิทธิ เรา ชนะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เ ลvบั ตรประชาชน เ ลvหลังบัตรประชาชน วันเดื อนปีเกิ ด

ที่สำคัญ อย่ าลืมใส่รายละเอียดของผู้แทนที่ก รอกข้อมูลให้ประชาช นกลุ่มพิเศษ นั่นคือ

เบอร์โทรศัพท์ที่สาม ารถติดต่อได้ (เบอร์ข องตัวแทน)

ชื่อ/สกุล บุคค ลที่สามารถติดต่อได้

ความสัมพั นธ์กับบุคคลที่ติ ดต่อได้

เราชนะ เพิ่มปุ่มใหม่สีแดง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มพิเ ศษ เช็ ก เลย

4. คลิ กเครื่องหม ายถูกหน้าข้อความ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเ จ้ามีคุ ณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ

5. กดคลิก ลงทะเ บียน

ในส่วนของข้อมมู ลเ บื่ องต้นตรงนี้ หวังว่าจะเป็ประโยชน์ ต่อผู้ที่กำลั งได้รับ ผลกระ ทบจาก สถาณการณ์ รอบ 2 นี้ไม่มากก็น้อย

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *