เช็ ก สิทธิด่ ว น วันที่ 27 กพ. ธกส.เตรียมโอนเ งิ น ประกันรายได้เกษตรกร รอบ2

เช็ ก สิทธิด่ ว น วันที่ 27 กพ. ธกส.เตรียมโอนเ งิ น ประกันรายได้เกษตรกร รอบ2

ชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน ความคืบหน้า ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เริ่มจ่ายเงิ นช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลู กข้าวนาปี

ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบ ายรัฐบ าล

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรั กษ าข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ 500 บ าท

สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บ าทต่อครัวเรือน หรือ “เงิ นช่วยเหลือชาวนา”

เช็ ก สิทธิด่ ว น วันที่ 27 กพ. ธกส.เตรียมโอนเ งิ น ประกันรายได้เกษตรกร รอบ2

ในงวดที่1 จ่ายไปแล้ว วงเงิ นกว่า 28,000 ล้านบ าท เกษตรกร ตรวจสอบสถาะการโอนเงิ น

ผ่านลิงค์ chongkho.inbaac.com ได้รับเงิ นรอบที่1 แล้ว วันนี้มีความคืบหน้า

“เงิ นช่วยชาวนา 500 บ าท” รอบ2 มาแล้ว

ธกส.สาขาภูสิงห์ เคียงคู่รู้ค่ าประชาช น โพสต์นัดหมายเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ว่าจะมีการโอนเงิ นโครงการสนับสนุนค่ าบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 1)

ช่วยเหลือไร่ละ 500 บ าท หรือ “เงิ นช่วยเหลือชาวนา” ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บ าท ลู กค้ าธ.ก.ส.สาขาภูสิงห์

เช็ ก สิทธิด่ ว น วันที่ 27 กพ. ธกส.เตรียมโอนเ งิ น ประกันรายได้เกษตรกร รอบ2

โอนวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6,302 ร าย ที่มีบัตร ATM

สามารถกดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาค ารทุกสาขา หรือตรวจสอบบัญชีได้ที่ Application ธกส A-mobile หรือสมัครเช็ คเงิ นเข้า-ออก ผ่านไลน์แอดได้ที่@baacfamily ฟรี

ล่าสุด ข้อมูลประมาณการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกร ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

จำนวนทั้งสิ้น 4,686,319 ครัวเรือน เนื้อที่ปลู ก 62,113,037 ไร่

เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงิ นประกันร ายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com

ที่เมนู “ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ”

ของธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ที่เปิดขึ้นมาให้เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว

เช็ ก สิทธิด่ ว น วันที่ 27 กพ. ธกส.เตรียมโอนเ งิ น ประกันรายได้เกษตรกร รอบ2
เข้าไปตรวจสอบเงิ นประกันร ายได้เกษตรกร มีขั้นตอนง่ายดังนี้

1.เข้าไปที่ chongkho.inbaac.com

2. กรอกเ ลvประจำตัวประชาช น 13 หลัก เสร็จแล้วกดค้นหา

3. กรณีเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรไว้ หากได้รับการโอนเงิ นแล้วระบบจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว

โดยจะมีการระบุชื่อโครงการประกันร ายได้เกษตรกรที่ท่านได้รับสิทธิ์

แต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงิ นประกันร ายได้เกษตรกร ระบบจะขึ้นข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ

ต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลเกษตรกรร ายได้มาให้ธ.ก.ส.ก่อน

เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ธ.ก.ส.จะทำการโอนเงิ นประกันร ายได้ให้ภายใน 3 วันทำการ

อย่ างไรก็ตามการตรวจสอบเ งินประกันร ายได้เกษตรกรผ่าน chongkho.inbaac.com

หากไม่ใช่เกษตรกรจะขึ้นข้อความ ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบี ยน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบี ยน

ตามช นิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเ งินประกันราค าข้าวได้ทางแอปพลิเคชัน

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *