เ ซ ฟ ไว้เลย เป็นความรู้ติ ด ตัว เมื่อโดนตำร ว จ ค้นรถ ค้นตัว ต้องทำอ ย่ า งไร

เ ซ ฟ ไว้เลย เป็นความรู้ติ ด ตัว เมื่อโดนตำร ว จ ค้นรถ ค้นตัว ต้องทำอ ย่ า งไร

เรื่องของกฎหมายนั้ น เราทุกคนควรจะมีความรู้ติ ดตัวกั นเอาไว้บ้างเผื่อจำเป็นจะต้องใช้ในวันที่จำเป็น เพื่อจะได้สามารถเตรียมตัว รับมือกับสิ่งที่เกิ ดขึ้นได้อ ย่ าง ถูกต้องและ ไม่ถูกเอาเปรียบ

วันนี้เราจึงนำความรู้ เกี่ยวกับเ รื่ อ งของก ฎ ห ม า ยมาฝากกัน เช่นหากเราถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอตรวจค้น ในขณะนั้ น เราสามารถ ถ่ า ย ค ลิ ป วิ ดี โ อ เอาไว้ได้หรือไม่

โดยคำถามนี้ มีคำตอบโดย พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อ ดี ตโ ฆ ษ ก สำนักงานตำ ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ ชี้แจงเอาไว้ว่า

การถ่ า ย ค ลิ ป วิ ดี โ อ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นหรือการจับกุม นั้นสามารถทำได้ตราบใด ที่ไม่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ถือว่าเป็น การละเ มิ ด สิ ท ธิ์ และไม่ผิด ก ฏ ห ม า ยด้วย

 เมื่อโดนตรวจค้นรถค้นตัว

1 ทุกครั้ง ก่อนที่จะมีการตรวจค้นรถเรา ควรให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรก่อน เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี และให้ขออนุญ า ต บันทึกภ า พ วิ ดิ โ อ เอ าไว้ด้วย ซึ่งสามารถใช้เป็น หลักฐานยื น ยันทั้งสองฝ่าย

2 ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่ ถอดหมวก และ แสดงห น้า ต าอ ย่ า งเปิดเผย

3 การบันทึกวิ ดีโอ สามารถทำได้ ตราบที่ไม่ขัดขวางการทำงาน ของตำรวจ

4 การอั ด วิ ดี โ อ จะมีผลดีให้กับ ทั้งตัวเรา และเ จ้าหน้าที่ด้วย

5 ขอให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว เป็นคนทำการตรวจค้น เพื่อ ง่ายต่ อ การ ถ่ า ย วิ ดี โ อ

6 ก่อนการตรวจค้น ให้เจ้าหน้าที่แสดงความ เปิดเผย ด้วยการถลกแขนเสื้อขึ้ นว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย ซ่อนไว้

7 ติดต่อคนใกล้ชิด หรือญาติให้มาหาเร็วที่สุด หรือ หากเป็นเหตุกา ร ณ์ไม่ปกติควรติดต่อ นักข่าวด้วยเพื่อเป็นพ ย า น

8 ในกรณีที่เราถูกคุมตัว หากมีของกลางอยู่ ซึ่งไม่ใช่ของเรา ห้ามจับหรือห ยิ บขึ้นมาโดยเด็ ด ข า ด

 เมื่อโดนตรวจค้นรถค้นตัว

9 หากเราไม่ได้ทำอะไรผิด อ ย่ าได้เซ็นชื่อในเอกส า รใดทั้งสิ้น

10 หากเราไม่ได้ทำผิ ด ตามคำกล่าวหา อ ย่ ายอมถ่ า ยภาพด้วยการชี้ไปที่ของกลาง หรือใด ใด ก็ตาม เพราะหากทำแบบนั้ น เท่ากับเรายอมรับว่า สิ่งที่เราชี้เป็นของเรา หรือเราเป็นคนทำสิ่ งนี้

11 ควรมีคนใกล้ชิด พี่น้อง หรือคนที่ไว้ใจได้ อยู่ด้วยตลอดเวลา

12 หากมีการร้องขอเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ซึ่งไว้วางใจ หรือทนายเข้าฟังการตรวจสอบ จนเสร็จสิ้น

13 หากเราไม่ได้ทำผิด เราสามารถร้องเรียนต่อสื่อ และหน่วยงานต่าง ต่างได้ตามกระบวนการ

สำหรับหัวข้อที่เรานำมาฝากกัน ในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโย ช น์แก่ผู้อ่ า นทุกคน ให้ได้รับรู้สิทธิ์ของตัวเองและสามารถทำตามขั้ นตอน กระบวนการยุติธ ร รมได้อ ย่ างถูกต้อง โดยไม่ถูกเอา เปรียบหรือถู ก ใ ส่ความ

ข้อมูลโดย krustory

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *