1 ก.ย.นี้ อธิบดี กสร. กำชั บให้นายจ้าง เรียกลูกจ้างกลับมา เ ริ่มทำงาน

นายจ้างเรียกลูกจ้างกลับมาทำงาน 1 กันยายน

1 ก.ย.นี้ อธิบดี กสร. กำชั บให้นายจ้าง เรียกลูกจ้างกลับมา เ ริ่มทำงาน

นับว่าเป็นข่าวที่ ประชาชนให้ความสนใจ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะก ร รมการ ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนคล ายล็อกดาวน์จังหวัดพื้ นที่ ควบคุมสูงสุดและเ ข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป มีผลให้สถานประกอบกิ จการ ตามข้อกำหนดดังกล่ าวสามารถเปิดและดำเนินกิจการได้ เช่น กิจการร้านจำหน่าย อาหารหรือ เครื่องดื่ม เป็นต้น

นายจ้างเรียกลูกจ้างกลับมาทำงาน 1 กันยายน

ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ดูแลสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างสำหรับกิจการที่ทางราชการผ่อนคล ายให้ดำเนินกิจการได้ โดยให้นายจ้างเรียกลูกจ้าง มาทำงานตามปกติ หากนายจ้างไม่เรียกให้ลูกจ้างมาทำงาน นายจ้างยังมีหน้าที่ ต้องจ่ ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง หากนายจ้างไม่จ่ ายค่าจ้างให้ อาจถือเป็นการเลิ กจ้างลูกจ้าง โดยปริย าย

นายจ้างเรียกลูกจ้างกลับมาทำงาน 1 กันยายน

ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ ายค่าชดเชย และค่าบอกกล่ าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง สำหรับลูกจ้างมีหน้าที่ต้องไปทำงาน ตามที่นายจ้างเรียก หากลูกจ้างไม่ไปทำงานโดยไม่ได้ล างาน หรือหยุดงานโด ยนายจ้างไม่อนุญาตหรือให้ความยินยอม อาจเป็นการข า ดงาน ลูกจ้างอาจถูกลงโ ทษทางวินัย จากนายจ้างได้ และหากลูกจ้างข า ดงาน 3 วันทำงานติดต่อกันโดย ไม่มีเหตุอันควร อาจถูกเลิ กจ้าง โดยไม่ได้รับค่าชดเชย

นายจ้างเรียกลูกจ้างกลับมาทำงาน 1 กันยายน

อธิบดี กสร. ได้กล่ าวเพิ่มเติมว่า ขอให้นายจ้าง ดำเนินกิจการตามมาตรการและเงื่อนไขที่ ศบค. ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการป้องกัน และเป็นการสร้างความมั่ นใ จแก่ลูกจ้างซึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงเป็นการ สร้างความมั่ นใจให้แก่ผู้รับบริการห รือผู้บริโภคด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *