เตือ น ใครใช้ตะเกียบ กินห มู กระทะ อย่ าทำเด็ ดขา ด เลี่ ยงให้ไวเลย

ใช้ตะเกียบ กินห มู

เตือ น ใครใช้ตะเกียบ กินห มู กระทะ อย่ าทำเด็ ดขา ด เลี่ ยงให้ไวเลย

จากกรณี มีรายงานพบผู้ติดเชื้ อ “โ ร คไข้หู ดั บ” ในพื้นที่ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ถึง 14 ราย และมีผู้เสี ย ชีว ิ ตแล้ว 3 ราย ในรอบเดือนที่ผ่านมา เบื้องต้นพบว่า ต้นเหตุมาจากห มู ที่ชาวบ้านลักลอบเชื อ ดเอง โดยไม่ผ่านโรงค ร่ าสัต ว์ที่ มีมาตรฐาน เกี่ยวกับเ รื่ อ งนี้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่ง

ตะเกียบกินห มู กระทะ

ภายหลังเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้วางมาตรการแก้ไขสถานการณ์ว่าจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงโทษของการรับประทานอาหารที่เป็นห มู ดิบ รวมถึงการสัมผัสห มู ที่อาจจะติดเชื้อของโ ร คหูดับ พร้อมทั้งจะมีการจัดระ บบสำหรับผู้ประกอบการเลี้ยงห มู ในพื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและถูกสุขอนามัย

นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังปศุสัตว์จังหวัด เพื่อแนะนำแนวทางในการดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถนำห มู เข้าสู่โรงค ร่ า  สัตว์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเสิงสางมีโรงคร่าสัตว์ขนาดเล็กเพียงแห่งเดียว จึงทำให้มีกลุ่มลักลอบเชื อดห มู เอง จนเกิ ดปัญหาห มู ติดโ ร คหลุดรอดเข้ามาในพื้นที่

สำหรับโ ร คไข้หูดั บที่เกิ ดขึ้นนั้น จากการสอบถามผู้ป่ ว ยบางราย ปรากฏว่าไม่มีพฤติกร รมในการรับประทานห  มู ดิบ แต่ชอบรับประทานห มู กระทะเป็นประจำ จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะย่างห มู ไม่สุกดี หรือใช้ตะเกียบอันเดียวทั้งคีบห มู ดิบ และคีบห มู สุกรับประทานปะปนกันไป จนทำให้เ ชื้ อโ ร คเข้าสู่ร่ า งกายดังกล่าว โดยอาการของผู้ติดเ ชื้ อ โ ร คหู ดั บ หลังจากได้รับเชื้อภายใน 3 ชั่ วโมงหรือไม่เกิน 3 วัน จะพบอาการเบื้องต้นตั้งแต่  มีไข้ ถ่ายเห ลว และป วดหัว ห ากติดเชื้  อแล้ วไม่ได้ทำการรั กษ าโดยเร็ว เมื่อ เชื้ อขึ้นไปถึงสม อง ก็อาจทำให้เสียชีวิ ตหรือหูดับได้

เตือ น ใครใช้ตะเกียบ กินห มู กระทะ อย่ าทำเด็ ดขา ด เลี่ ยงให้ไวเลย

ในส่วนของการป้องกันการแพร่ระ บ า ดของโ ร คหูดั บมี 3 ส่วนด้วยกัน คือ เริ่มจากผู้เลี้ยงห มู และผู้ขายห มู ต้องดู แลเ รื่ อ งสุขภาพอนามัยของห มู ที่เลี้ยงให้ดี และไม่จำหน่ายห มู ป่ ว ยให้กับผู้บริโภค ส่วนที่ 2 คือผู้ที่ประกอบอาหารหากมีบาดแผลต้องสวมถุ งมือเพื่อป้องกันเชื้อ ส่วนที่ 3 คือผู้บริโภคไม่ควรรับ ประทานห มู ดิบ เช่น เมนูลาบดิบ ก้อยดิบ หากจ ะรับ ประท านห มู ควรปรุงให้สุก โดยใช้ค วามร้อนอย่ างน้อย 10 นาทีขึ้นไปเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อดังกล่าว

ขอบคุณที่มาจาก เดลินิวส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *