บิ๊กตู่ เคลียร์ชัด หลังมีกร ะแสให้ยกเลิกเราเที่ยวด้วยกัน รับเราชนะ 7,000 แทน

เราชนะ 7,000 แทน

บิ๊กตู่ เคลียร์ชัด หลังมีกร ะแสให้ยกเลิกเราเที่ยวด้วยกัน รับเราชนะ 7,000 แทน

วันที่ 16 ก.ย.64 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า วันที่ 24 ก.ย.64 ผู้ที่สนใจใช้สิ ทธิ์ในโครงการเราเที่ยว เฟส 3 และโครงการทั วร์เที่ยวไทย สามารถเข้าลงทะเบี ยนในเว็บไ ซต์ WWW.เราเที่ยวด้วยกัน.com สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนและผู้ที่ลงทะเบี ยน หรือเคยใช้สิ ทธิ์แล้ว เพื่อเข้ายืนยันตัวตนกับระบบ หลังจากยืนยันสิ ทธิ์ 7 วันระบบจะดำเนินการพิสู จน์สิ ทธิ์ และสามารถใช้สิ ทธิ์ท่องเที่ยวได้ประมาณ 15 ต.ค. ย าวไปถึงต้นปี 2565

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และโครงการทั วร์เที่ยวไทย ที่ผ่านครม.เห็นชอบไปแล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปีนี้ รั ฐ บ าลมีวัตถุประส งค์เพื่อใช้กระตุ้ นเศรษฐ กิจต่อเนื่องช่วงสงกราน ต์ไปจนถึงครึ่งปีหลัง แต่เกิ ดการแ พร่ของ c v – 1 9 ระล อ กเดือนเม.ย. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จึงขอชะล อโครงการออกไปก่อน

เราชนะ 7,000 แทน

จนกว่าสถานกา รณ์จะดีขึ้น และคนไทยพร้อมจะออกท่องเที่ยว และเพื่อสนันสนุนนโยบ ายการเปิดประเทศ ภายใน 120 วันของนายกรัฐมนตรี ททท. ก็เตรียมหารือสภาพั ฒน์ ให้ขย ายสิ ทธิ์เที่ยวครอบคลุ มไปถึงเดือนก.พ.จะได้หรือไม่ต้องหารื อกันก่อน

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เป็นโครงการที่ขย ายสิ ทธิ์เพิ่มอีก 2 ล้านสิ ทธิ์ ใช้เ งิ นส่วนที่เหลือจากเฟส 1 และ เฟส 2 วงเ งิ น 5,988 ล้านบาท โดยคุณสมบั ติผู้ได้รับสิ ทธิ์ของผู้ได้รับสิ ทธิ์เหมือนกับโครงการระยะที่ 1 และ 2 คือ เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เมื่อเที่ยวในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รั ฐ บ าลจะจ่ายค่าห้องใช้ 40% ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน และยังช่วยค่าตั๋วเครื่องบิน 40% เช่นกันเมื่อเดินทางท่องเที่ยวตามโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จะได้รับคูปองอาหาร 600 บาท /วัน

เพื่อป้องกันการทุ จ ริ ต โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ไม่ให้มีการซ้ำร อ ย เฟส 1 และเฟส 2 ททท.จะร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจะมีมาตรการออกสุ่ มตรวจต ามโรงแรม หรือร้านค้าที่ใช้บริการ เพื่อดำเนินการต ามแนวทางการป้องกันการทุ จ ริ ตในส่วนอื่น เช่น การป้องกันการส ว ม สิ ทธิด้วยระบบสแกนใบหน้า และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิ ทธิที่สาขาธนาคารกรุงไทย

สำหรับ โครงการทั วร์เที่ยวไทย ผู้ที่มีคุณสมบั ติเริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้จำกั ด เพียงกลุ่มสูงวั ยเท่านั้น โดยจะสมทบเ งิ นได้ 40%ของราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว หรือไม่เกิ น 5,000 บาทต่อคน หากแพ็ คเกจ 12,500 บาท โดยสิ ทธ์ที่จะกระตุ้ นการทัวร์เที่ยวไทยประมาณ 1 ล้านคน

เราชนะ 7,000 แทน

จะให้บริษัททั วร์รับให้บริการคนเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คนต่อ 1 บริษัท สามารถเดินทางข้ ามจังหวัดได้ทุกจังหวัด โดยบริษัททั วร์ต้องเสนอแพ็ คเกจนำเที่ยวจำนวน 30 รายการ โดยโครงการนี้ค าดใช้เ งิ นประมาณ 5,000 ล้านบาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.ได้รับแจ้ งจาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ว่าระบบที่บริห ารจัดการโครงการเราเที่ยวด้วยกันและทั วร์เที่ยวไทย จะสามารถเปิดให้ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการในวันที่ 24 ก.ย.2564 จากนั้นวันที่ 8 ต.ค.สามารถลงจองห้องพักได้ และวันที่ 15 ต.ค.สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ต ามโปรแกรมที่จองไว้กับโครงการ ส่วนเอกชนที่ต้องการให้เปิดนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวใน 2 โครงการได้ ก่อนวันที่ 10 ต.ค.นั้นเบื้องต้นอาจจะไม่ทัน ในเ รื่ อ งของระบบที่ต้องลงทะเบี ยน และยืนยันสิ ทธิ์

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท.กล่าวว่า สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ที่จะประกาศให้มีการลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์ในเดือนก.ย. จะเป็นโครงการต่อเนื่องจากเฟส 1 และเฟส 2 ที่ได้รับสิ ทธิ์ 15 ห้อง/คน หากในเฟส 1 และ เฟส 2 มีการใช้สิ ทธิ์ไปแล้ว 5 สิทธิ์ ในเฟส 3 จะเหลือสิ ทธิ์ให้เที่ยวอีก 10 สิทธิ์ หรือหากใช้สิ ทธ์ ไปแล้ว 9 สิ ทธิ์ ก็จะเหลืออีก 6 สิ ทธิ์ ให้เที่ยวในเฟส 3

ด้านนางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า สำหรับมาตรการกระตุ้ นการท่องเที่ยวผ่าน 2 โครงการ คือ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการทั วร์เที่ยวไทย ที่จะมีการเปิดให้เที่ยว 15 ต.ค.อย า กให้ภาครั ฐขยับวันใช้ สิ ทธิ์มาเป็นช่วง วันที่ 10 ต.ค.เพื่อให้ตรงกับวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ถึงวันที่ 13 ต.ค. ส่วนนโยบ ายการเปิดประเทศในไตรมาส 4 ในส่วนของธุรกิ จโรงแรม สนับสนุนการ ตั ดสิ นใจของภาครั ฐ

ล่ าสุ ดได้มีโพลสำรวจจำนวนมากว่าในสถานกา รณ์แบ บนี้ให้ยกเลิ กโครงการนี้ไปก่อน และให้มาแจกเราชนะให้กับประชาชนแทน เพราะในสถานกา รณ์ที่ CV-19ที่กำลังแพ ร่กระจ ายอย่ างหนั ก คงไม่มีอะไรเหมาะเท่ากับโครงการเราชนะ เพราะหากเปิดโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้น ยิ่งเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ที่จะติ ด c v – 1 9 เพิ่มม ากขึ้นอีกด้วย

โดยล่ าสุ ดท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกมาชี้แ จ งแล้วแล้วว่าต้องการกระตุ้ นเศีษฐ กิจการท่องเที่ยวและเผื่อกระจ ายรายได้ได้ทั่งถึง และเพื่อต้องการกระตุ้ นนเศรษฐ กิจไทย เพราะจะมีการเปิดประเทศ จึงไม่สามารถยกเลิ กโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ ส่วนมาตรการอื่น และพิจารณ าต ามคว ามเหม าะสม

ขอบคุณที่มาจาก siamnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *