ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉี ดวั คซีนให้ชาวบ้าน ถึงแม้ต้องลุยโคลน เดินถนนลูกรัง

ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉี ดวั คซีนให้ชาวบ้าน ถึงแม้ต้องลุยโคลน เดินถนนลูกรัง

ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉี ดวั คซีนให้ชาวบ้าน ถึงแม้ต้องลุยโคลน เดินถนนลูกรัง

โซเชียลแ ช ร์ภาพ ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ชาวบ้าน เจอถนนลูกรังเป็นดินโคลน รถเข้าไม่ได้ แต่ลำบาก ไหนต้องไปให้ถึง

เฟซบุ๊ก สสอ. หล่มเก่า โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “16 กันย ายน 2564 07.30 น. ศปก.คกก.คร.อำเภอหล่มเก่า และ คคก.บริหารวัคซีน

ป้องกัน Covid-19 อ.หล่มเก่า โดยคณะทำงาน พอ.สว.อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.บูรณาการหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน Sinopharm ให้กับประชาชน เป้าหมาย

ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉี ดวั คซีนให้ชาวบ้าน ถึงแม้ต้องลุยโคลน เดินถนนลูกรัง

กลุ่มผู้พิการ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด

กลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป/ผู้ป่ ว ยติดเตียง/กลุ่มโ ร คเรื้อรัง

พระ/นักบวช

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนเข็ม2

ในเขตพื้นที่ -ห มู ่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง ต.วังบาล -ห มู ่ที่ 2 บ้านสักง่า ต.ศิลา และเข็มที่ 1 เขต ต.หล่มเก่า ,ต.บ้านเนิน,ต.นาเกาะ,ต.นาแซง ,ต.หินฮาว และเขตรับผิดชอบ รพ.สต.อุ่มกะทาด ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์”

โดยภาพดังกล่าวเป็นการลงพื้นที่ของทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ พอ.สว.อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นำวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จากราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ ในพระราชานุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉี ดวั คซีนให้ชาวบ้าน ถึงแม้ต้องลุยโคลน เดินถนนลูกรัง

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกssมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโ ร คติดเชื้อไ ว รั สโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโ ร คให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผู้ป่ ว ยโ ร คเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็ว ผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ทีมแพทย์ลงพื้นที่ฉี ดวั คซีนให้ชาวบ้าน ถึงแม้ต้องลุยโคลน เดินถนนลูกรัง

สำหรับ พื้นที่ ห มู ่ที่ 17 บ้านนาสะอุ้ง ต.วังบาล และ พื้นที่ ห มู ่ที่ 7 บ้านสักง่า ต.ศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น ถือเป็นห มู ่บ้านที่

อยู่ห่างไกล และอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะการเดินทางเข้า-ออกห มู ่บ้านในช่วงหน้าฝน นั้นเป็นไปด้วยความลำบาก ส่วนใหญ่ชาวบ้าน จะต้องใช้รถเพื่อการเกษตรในการสัญจร ส่วนรถยนต์ทั่วไปนั้น ไม่สามารถจะเดินทางเข้าออก ทั้ง 2 ห มู ่บ้านได้ เนื่องจากเส้นทางเข้าห มู ่บ้าน

เป็นทางดิน และมีสภาพเป็นโคลน เมื่อถึงฤดูฝน จึงเป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าและออก ซึ่งจากในภาพที่ปรากฏ เจ้าหน้าที่ต้องดั้นด้น ทั้งการเดินเท้า ทั้งต้องนั่งรถเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน เพื่อเดินทางเข้าพื้นที่

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *