ใครทำอยู่ดูไว้ แพทย์เตื อนแล้ ว หลังมีข่ า วทำน้ำต้มขิง ข่า ตะไคร้

แพทย์เตื อนแล้ ว

ใครทำอยู่ดูไว้ แพทย์เตื อนแล้ ว หลังมีข่ า วทำน้ำต้มขิง ข่า ตะไคร้

เป็นอีกหนึ่งเ รื่ อ งราวที่โ ซเชีย ลเข้ ามาแสดงความเห็ นกั นเป็นจำนวนม าก หลัง มีผู้โพสต์ข้อคว ามว่า ให้นำขิงข่าตะไ คร้หอมกระเที ยมทุ บละเอี ยดมาต้มน้ำแล้วดื่มจะช่วยป้องกั นและรั กษ า COVID-19 ได้ ทางกระทร วงสาธ ารณสุขได้ให้ข้อมู ลว่ายังไม่มีผ ลการศึกษ าทางการแพทย์ที่ยื นยั นว่าการกระทำดั งกล่ าวสามารถป้องกั นและรั กษ าผู้ติ ดเชื้ อไ ว รั ส COVID-19 ได้ดั งนั้ นข้อความข้ างต้ นจึงไม่เป็นความจริ ง

ขิง ข่า ตะไ คร้

แพทย์เตื อนแล้ ว

ล่ าสุ ดทางด้าน ศูนย์ต่อต้ านข่าวป ล อ ม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่ าวป รากฏในสื่ อต่ าง เกี่ยวกับประเด็ นเ รื่ อ ง ดื่มน้ำต้มที่มีส่วนผส มของ ขิง ข่า ตะไ คร้ หอม กระเทียม ช่วยป้องกั นและรั กษ า CO VID-19 ทางศู นย์ต่อต้ านข่าวป ล อ มได้ดำเนิ นการตรวจส อบข้อเท็ จจริ งกับ กระทร วงสาธ ารณสุข พบว่าประเด็ นดังกล่ าวนั้ นเป็นข้อมูลเท็ จ

แพทย์เตื อนแล้ ว

หลั งจากที่มีผู้โพสต์ข้อคว ามว่า “ให้นำขิง ข่า ตะไคร้ หอม กระเที ยม ทุ บละเอี ยดมาต้มน้ำแล้วดื่ มจะช่วยป้ องกั นและรั กษ า COVID-19 ได้” ทางกระทร วงสาธ ารณสุขได้ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังไม่มีผ ลการศึกษ าทางการแพทย์ที่สามารถยื นยั นได้ว่า การกระทำดั งกล่ าวสามารถป้องกั น และรั กษ าผู้ติ ดเชื้ อไ ว รั ส COV ID-19 ได้ ทั้ งนี้เชื้ อไ ว รั ส CO VID-19 เป็นเชื้ อที่เกิ ดขึ้นมาใหม่ จะต้องใช้เวลาศึกษ าถึงตัวย าที่จะนำมาใช้รั กษ า ดั งนั้ นข้อความข้างต้นจึ งไม่เป็นความจริ งแต่อย่ างใด

แพทย์เตื อนแล้ ว

ดั งนั้ นขอให้ประชาชนอย่ าหล งเชื่ อข้อมู ลดั งกล่ าว และขอความร่วมมื อไม่ส่ง หรือแ ช ร์ข้อมูลดั งกล่ าวต่อในช่องทางสื่ อสังคมอ อนไ ลน์ต่าง และเพื่อให้ประชาช นได้รับข้อมู ลข่าวส ารเกี่ยวกั บสถานก ารณ์ของเชื้ อไ ว รั ส COVID-19 ในประเทศไทย รวมถึ งข้อแนะนำในการปฏิบั ติตั วเพื่อป้องกั นตนเอง จากกระท รวงสาธ ารณสุข สามารถติ ด ต ามได้ที่เว็ บไ ซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422

แพทย์เตื อนแล้ ว

อย่ างไรก็ต ามอย่ าหล งเชื่ อง่ายนะคะ ควรเช็ คข้อมู ลดูก่อ น

ขอบคุณที่มาจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *