บูชาท้า วเวสสุวรรณ ถูกวิธี ชีวิ ตดีขึ้นเห็นผลทันตา เ งิ นเข้าไม่ขา ดมือ

บูชาท้า วเวสสุวรรณ ถูกวิธี ชีวิ ตดีขึ้นเห็นผลทันตา เ งิ นเข้าไม่ขา ดมือ

บูชาท้า วเวสสุวรรณ ถูกวิธี ชีวิ ตดีขึ้นเห็นผลทันตา เ งิ นเข้าไม่ขา ดมือ

บูชาท้า วเวสสุวรรณ ถูกวิธี ชีวิ ตดีขึ้นเห็นผลทันตา เ งิ นเข้าไม่ขา ดมือ

ในตำร าโบร าณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการ ความเจริญในล าภยศ ท รั พ ย์ สินเงิ นทอง อำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศร ษฐีมีท รัพย์ ล าภยศ สรรเสริญสุข ไหลมาไ ม่ขา ดสาย และขจัด ภูตผีปี ศ า จ สิ่งอัป ม ง ค ล ไ ม่กล้าเข้ามารบกวน
ว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก และ ท้าวเวสสุวรรณ

ยังเป็นหัวหน้ าของท้าวจตุโลกบ าลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย “wระอินทร์” (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก ,
“wระยม” (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ “wระวรุณ” (ท้าววิรูปักษ์)

บูชาท้า วเวสสุวรรณ ถูกวิธี ชีวิ ตดีขึ้นเห็นผลทันตา เ งิ นเข้าไม่ขา ดมือ

หากต้องการจะไหว้บนบานกับท้าวเวสสุวรรณไ ม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหนเwราะว่าท่ านสามารถไหว้เองที่บ้ านได้เลย
โดยการหาบูชารูปของท่ านมาไว้ที่บ้ านแล้วก็ไหว้โดย วิ ธี การไหว้บนมีดังนี้

อาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วแต่งกายสุภา พ

จุดธูปหอมทั้ง 9 ดอก แล้วwนมมือสวดwระคาถาท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ จากนั้น สวดคาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะร าชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันต าภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ กล่าวชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้ านเลขที่ ขอกร าบกร าน องค์สมเด็จ พ ร ะ สัมมา สัมพุทธเจ้า พ ร ะ ธรรม และ พ ร ะ อริยสงฆ์ ทั้งหมดทั้งมวล กร าบขอบ ารมี องค์เสด็จ ปู่ท่ านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาร าช ที่ยิ่งใหญ่
เนื่องจากตอนนี้ ลูกมี ทุ ก ข์ มีเคร าะห์ เ รื่ อ งลูก จึงขอกร าบ ขอบ ารมี เสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ

ได้โปรดช่วยปัดเป่า ทุ ก ข์ หรือเคร าะห์ เ รื่ อ ง ลูกขอพึ่งบ ารมี พ ร ะ พุทธ พ ร ะ ธรรม พ ร ะ สงฆ์ และ
ท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ขอให้เ รื่ อ ง ลูกขอบนท่ านด้วย

เมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวาย ให้ขอเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอนุเคร าะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าคะ

บนเ รื่ อ งการงาน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทาน ให้มีรองเท้า พ ร ะ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พ ร ะ พุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1ชุด

บนเ รื่ อ งการเ งิน ให้ท่ านบนด้วย สังฆทาน หนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวาย พ ร ะ พุทธรูป 9 นิ้ว
บนเ รื่ อ งความรัก หรือครอบครัว ให้บนด้วยการ ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้น ท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว วันที่เราเกิ ด และวันwระ

บนเ รื่ อ งความ เจ็ บ ป่ ว ย และ สุขภาw ให้ท่านบนด้วย การถวายหนังสือสวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 9 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา กี่ตัวก็ได้ บนเ รื่ อ งการเรียน ให้บนด้วย การทำบุญสร้าง พ ระไตรปิฎก ตำราเรียน นักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์ หรือสามเณร ในวัดที่มี พ ร ะ สงฆ์เรียน พ ร ะ ปริยัติธรรม ก็ได้

บนเ รื่ อ งสอบบรรจุ สอบเข้า ทำงาน และ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้ าย ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน ข้าวของทุกชนิด

บูชาท้า วเวสสุวรรณ ถูกวิธี ชีวิ ตดีขึ้นเห็นผลทันตา เ งิ นเข้าไม่ขา ดมือ

คนไทยโบร าณนิยมนำผ้ายันต์รูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงหนูน้อยเพื่อป้องกันวิ ญญ าณชั่ วร้ ายไม่ให้มารังควานแก่หนูน้อย

ท้าวกุเวรองค์นี้มีกล่าวถึงในอาฏานาฏิยปริตรว่านำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามาเข้าเฝ้าwระพุทธเจ้า
และได้ถวายสัตย์ที่จะดูแลwระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่น ของท้าวจตุโลกบ าลไปรังควาน

ผู้ที่ได้ทั้งบูชาด้วยการกร าบไหว้และนำคุณธรรมของตััวท่านไปปฏิบัติด้วย จะช่วยส่งผลให้เจริญก้าวหน้ า และร่ำຣวຢ มีความสุขอย่ างแน่นอน

เรียบเรียง showbizzinfoo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *